Działalność naukowo-badawcza

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych jest jednostką organizacyjną Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-1), funkcjonuje w oparciu o wdrożony System Zarządzania, opisany w Księdze Jakości. W laboratorium wykonywane są zarówno badania znormalizowane będące przedmiotem akredytacji, jak i eksperymentalne nie będące przedmiotem akredytacji. Przedmiotem badań są przede wszystkim materiały, wyroby oraz elementy konstrukcji budowlanych. Laboratorium wykonuje także specjalistyczne badania doświadczalne, w zakresie prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prac naukowo-badawczych doktorskich i habilitacyjnych np.: 
•   zagadnienia nośności, odkształcalności i wzmacniania sklepień zabytkowych          konstrukcji murowych, 
•   nośności i odkształcalności mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych z betonów wysokiej wytrzymałości, 
•   wzmacnianie konstrukcji żelbetowych za pomocą cięgien bezprzyczepnościowych.